IMSP Spitalul Clinic al MSMPS
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:

Serviciul  Staționar  24/24 ore

Serviciul  Ambulator

luni-vineri

08:00-17:00

sâmbăta

09:00-13:00

duminica

zi liberă

Telefoane de contact:

Registratura

(022) 26-70-82

Internare

(022) 26-70-65

Anticamera

(022) 26-70-47

LINIA VERDE

(022) 22-32-66

Fax

(022) 24-17-75

 

E-Mail:

 

scms@ms.md

 

Posturi vacante

Posturi vacante

IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii Muncii șî Protecției Sociale
instituţie publică din subordinea Ministerului Sănătăţii, a cărui scop de activitate este acordarea
asistenței medicale primare, spitalicești și  specializate ambulator.
Adresa juridică: MD-2005, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 51
 

                    Posturi Vacante:

 
Anunţă recrutarea personalului la următoarele posturi:

Denumirea postului:

   Medic de familie                                                   - 1,0 
   Medic internist (de gardă)                                   - 2,0
   Medic reumatolog                                                - 2,0
   Medic endoscopist                                                - 1,0
   Medic endocrinolog                                              - 2,0
   Medic ortoped                                                       - 2,0
   Medic fizioterapeut                                               - 2,0
   Medic de diagnostic funcțional                            - 1,0
   Medic gerontolog                                                  - 1,0
   Medic chirurg                                                       - 2,0
   Medic imagist sonografie                                     - 1,0
   Medic obstetrician(planificarea familiei)          - 1,0
   Medic pediatru                                                     - 1,0
   Medic  ftiziopulmonolog                                     - 1,0
   Medic neurolog                                                    - 3,0
   Medic imagist-radiolog                                       - 2,0
   Medic psihiatru                                                   - 1,0
   Medic laborant                                                    - 1,0
   Medic cardiolog                                                   - 1,0
   Medic reabilitolog                                                 - 2,0
 
   
 
 
   
 

 

Cerinţele postului:

1. Cetățean al Republicii Moldova
2. Studii superioare în domeniul
3. Studii postuniversitare în medicină.
4. Cunoaşterea a limbii române(citit, scris, vorbit), rusa - va constitui un avantaj.
5. Îndeplinesc condiții specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.
6. Persoană energică, dinamică, responsabilă, cu spirit de echipă.
7. Sunt în capacitate deplină de exercițiu.
 
   Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un
dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a)  cerere de înscriere la concurs;

b)  copia actului de identitate;

c)  copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări sau instruiri;

d)   copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

e)   cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează;

f)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g)  curriculum vitae;

h)  copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă
schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

i)   2 referinţe de la locurile anterioare de lucru.Va constitui un avantaj:
Cunoştinţe de operare PC
Experienţă de muncă
Abilităţi de comunicare

Se oferă:

1. Salariu și pachet social în conformitate cu legislația în vigoare
2. Posibilitatea de creștere și dezvoltare profesională
Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 26.09.18
________________________________________________________________________________________________________
  Asistent medicale                                                   - 30,0
      ---Din ele, de familie                                               - 2,0
  Laboranți                                                                - 2,0
   Tehnicieni radiologi                                                - 2,0
  Laboranți farmaciști                                              - 1,0
 
Cerinţele postului:

1. Cetățean al Republicii Moldova
2. Studii medii speciale  în domeniu.
3. Cunoaşterea a limbii române(citit, scris, vorbit), rusa - va constitui un avantaj.
4. Îndeplinesc condiții specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.
5. Persoană energică, dinamică, responsabilă, cu spirit de echipă.
6. Sunt în capacitate deplină de exercițiu.
 
 
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un
dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări sau instruiri;

d) copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

e) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g) curriculum vitae;

h) copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă
schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

i) 2 referinţe de la locurile anterioare de lucru.Va constitui un avantaj:
Cunoştinţe de operare PC
Experienţă de muncă
Abilităţi de comunicare

Se oferă:

1. Salariu și pachet social în conformitate cu legislația în vigoare
2. Posibilitatea de creștere și dezvoltare profesională
_______________________________________________________________________________________________________

Denumirea postului:
1. Manager TI                                                    - 1 
2. Programator                                                  - 1  

Cerinţele postului:

1. Cetățean al Republicii Moldova
2. Studii medii speciale  în domeniu.
3. Cunoaşterea a limbii române(citit, scris, vorbit), rusa - va constitui un avantaj.
4. Îndeplinesc condiții specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.
5. Persoană energică, dinamică, responsabilă, cu spirit de echipă.
6. Sunt în capacitate deplină de exercițiu.

Se oferă:

1. Salariu și pachet social în conformitate cu legislația în vigoare
2. Posibilitatea de creștere și dezvoltare profesională
_______________________________________________________________________________________________________
Pentru înscrierea la concurs pentru ocuparea postului vacant
candidații vor expedia CV-ul la adresa e-mail:  scms@ms.md
 
Persoana de contact: Oparin Iustinia, șef Secția Resurse umane.
Informații suplimentare: 022-26-70-60, 022-22-32-66.
 
Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 26.09.18